Regulamin sklepu

 

 I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym expert.parts działającym pod adresem: expert.parts.
 2. Właścicielem sklepu jest: Olprint Sp. z o. o., ul. Krakowska 82, 50-427 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu pod nr KRS: 0000046736, NIP: 8991016991, Regon: 930690269, kapitał zakładowy 170.000pln.
 3. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:
  1. Sprzedawca – Olprint Sp. z o. o.
  2. Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient., 
  3. Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.
  4. Sklep Internetowy lub Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym expert.parts, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.
  5. Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat i prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji Konta Klienta, zaakceptowanego następnie przez Sprzedawcę.
  6. Konto klienta – strona na której przechowywane są m.in. dane teleadresowe Klienta, dane rejestrowe takie jak: Nip, Regon, KRS oraz szczegóły i historia zamówień. Dostęp do Konta klienta możliwy jest po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji.
  7. Karta produktu – podstrona Sklepu zawierająca informację o Produkcie.
  8. Koszyk zamówień - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Klienta, przeznaczonych do zakupu przez Klienta.
  9. Miejsce wydania Produktu - adres pocztowy Sprzedawcy,
  10. Moment wydania Produktu – moment przekazania Produktu przewoźnikowi lub jego wydanie w przypadku odbioru osobistego przez Klienta
  11. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.
  12. Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail) oraz hasła, koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
  13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, szczegółowo określony w Karcie produktu  oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422 .) i Kodeks cywilny.
  15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, wolę zapłaty, miejsce wydania Produktu i dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
 5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu,
  2. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  6. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 7. Prawa wyłączne udostępnianych treści za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 8. Do niniejszego Regulaminu Klienci mają nieograniczony dostęp za pośrednictwem strony głównej serwisu expert.parts oraz mogą sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. W Sklepie  zamówienia mogą składać tylko Klienci  prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarcza  po wcześniejszej Rejestracji i akceptacji konta przez Sprzedawcę. Transakcje zawierane w ramach Sklepu Internetowego są transakcjami zawieranymi między przedsiębiorcami i nie znajdują do nich zastosowania przepisy dotyczące konsumentów.
 11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu oraz treści zawartych na stronie Sklepu expert.parts.
 12. Zdjęcia zamieszczone na Kartach produktów mają charakter wyłącznie przykładowy a decydujące są opisy danego Produktu.
 13. Umowy zawierane są jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

II. Rejestracja 

 1. Podczas Rejestracji w serwisie Klient musi dokładnie wypełnić formularz rejestracyjny podając wszelkie niezbędne dane teleadresowe, dane rejestrowe takie jak: nazwę i adres prowadzenia działalności, Nip, KRS oraz ustanowić hasło dostępowe do Konta klienta. Nie wypełnienie danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi składanie zamówienia przez Klienta.
 2. Po akceptacji Rejestracji przez Sprzedawcę Klientowi zostanie  przesłany e-mail informujący o pełnej aktywacji Konta klienta, po której Klient otrzymuje możliwość składania zamówień oraz pełny wgląd do cen specjalnych prezentowanych na stronach Sklepu o ile takie zostały ustanowione.

 

III. Składanie zamówień; ceny i koszty przesyłki 

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie Produktów do Koszyka zamówień , a następnie kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”. Złożenie zamówienia wymaga dokonania wcześniejszej Rejestracji, zgodnie z punktem II powyżej oraz zalogowania się na stronie Sklepu
 2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia jego złożenia, zgodnie z postanowieniami punktu IV ust. 1 poniżej. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu expert.parts są podane zarówno w kwotach netto (bez podatku VAT) jaki i brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceny podane są w zł.
 4. Koszt przesyłki do 10kg wynosi 15,00pln netto (18,45pln brutto). Możliwy jest bezpłatny odbiór Produktów pod adresem siedziby Sprzedawcy w dniach roboczych w godz. 8.00-16.00.
 5. Zapłata ceny za zamówione Produkty powinna nastąpić za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayU.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji złożonego zamówienia, a nawet do jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności lub braku możliwości jego realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w czasie Rejestracji. W takim wypadku zwrot wpłaconej przez Klienta ceny nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z powodu ograniczenia, zmiany lub odmowy realizacji zamówienia z wyżej podanych przyczyn.

 

IV. Potwierdzenie zamówień, faktury VAT 

 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest przy pomocy wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta, podany podczas Rejestracji zgodnie z postanowieniem punktu III ust.2.
 2. Sklep  zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Produktów, znajdujących się w  Sklepie. W razie wycofania Produktu po złożeniu zamówienia, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować Klienta o braku dostępności danego Produktu.
 3. Sklep  na zakupione Produkty wystawia dowód sprzedaży w postaci faktury VAT wysyłanej na podany w czasie Rejestracji adres mail Klienta w formacie .pdf, na co Klient składając zamówienie, wyraża zgodę.

 

V. Dostarczanie zamówionych Produktów 

 1. Czas realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności wynosi zwykle od 1 do 2 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (braki na magazynie, uszkodzenie towaru, zdarzenia losowe itp.) czas wysyłki Produktu  może się wydłużyć, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta na podany przez niego adres mailowy.
 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich warunków Sprzedawca może wysłać   zamówione Produkty także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Po otrzymaniu przesyłki od Sklepu Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu sprawdzenia czy w trakcie dostawy nie nastąpiło uszkodzenie Produktów lub czy nie występują w nich braki. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Produktów należy zażądać od przedstawiciela przewoźnika rzetelnego sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń oraz braków w przesyłce będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu uszkodzenia podpisanego przez Klienta lub upoważnionego przez niego odbiorcę oraz dostawcę przesyłki i wysłaniu reklamacji wraz z kopią protokołu uszkodzenia na adres info@expert.parts  w terminie 5 dni od dnia odebrania przesyłki z Produktami. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej reklamacji.

 

VI. Gwarancja i rękojmia

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszystkie Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Niektóre Produkty są regenerowane lub refabrykowane. Takie Produkty opisane są na Karcie produktu jako „Produkt regenerowany / refabrykowany”
 3. Produkty nowe oraz Produkty regenerowane lub refabrykowane posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Okres gwarancji widnieje na Karcie produktu w zakładce „Gwarancja”.
 4. Wyłącza się stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  Ewentualne reklamacje wynikające z gwarancji należy składać poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.reklamacje.olprint.com.pl. Po jego prawidłowym wypełnieniu Klient otrzyma pocztą e-mail unikalny numer RMA. Odpowiednio zabezpieczony i opakowany Produkt, oznaczony nadanym numerem RMA należy wysłać na adres Sprzedawcy. Okres rozpatrywania reklamacji trwa 14 dni roboczych od chwili otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. O decyzji reklamacyjnej klient zostanie poinformowany pocztą e-mail w podanym powyżej terminie.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania złożonego zamówienia.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj.

 

 VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca   zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu po ze skutkiem na dzień udostepnienia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zamówienia potwierdzone przed wejściem zmian Regulaminu w życie będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie spory oraz reklamacje rozpatrywane będą według Regulaminu obowiązującego w momencie zakupu Produktu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy zamówienie nie może być zrealizowane z uwagi na to, iż Produkty są niedostępne, na co Sprzedający nie ma żadnego wpływu.